POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost AGS BOHEMIASTAV a.s. , přijala následující politiku k řízení svých činností v oblasti stavební výrovy a služeb - ve všech fázích stavebního procesu od přípravy, realizace, existence až do skončení záruky realizovaného objektu nebo služby.

Společnost AGS BOHEMIASTAV a.s. se v rámci politiky zavazuje:

Ve všech oblastech podnikání klást důraz na kvalitu služeb, ochranu životního prostředí a BOZP.

Všichni vedoucí zaměstnanci musí efektivně řešit všechna rizika spojená s činností společnosti ve všech oblastech působnosti a zejména pak zabezpečovat splnění všech právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k činnostem společnosti s důrazem také na oblast ovlivňující životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Je osobní odpovědností každého zaměstnance společnosti zajistit profesionální úroveň všech činností a aktivně přispívat ke zlepšování společnosti jak v oblasti kvality služeb, tak v oblasti vlivů na životní prostředí a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K tomu jsou vedoucí zaměstnanci povinni zajistit vhodnou dělbu práce, kontrolu ale i prostor pro diskusi a osobní angažovanost zaměstnanců.

Neustále zlepšovat svůj environmentální profil snižováním dopadů svých činností na životní prostředí a neustále zlepšovat celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při naplňování právních předpisů a jiných požadavků a vlastních závazků využívat přednostně prevenčních přístupů.

Vedení společnosti garantuje definování environmentálních aspektů činností společnosti a rizik BOZP z těchto činností vyplývajících. Na základě toho trvale usiluje o prevenci skutečného i potenciálního znečišťování způsobeného činností společnosti a odstranění nebo minimalizaci bezpečnostních rizik vyplývajících z pracovních činností.

Důsledně dodržovat opatření pro odstranění nebo eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po dodavatelích.

Oboustranně komunikovat a konzultovat se zaměstnanci, zákazníkem, dodavateli a veřejností zásadní otázky v oblasti kvality služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ochrany životní prostředí s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení.

Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.

Provádět pravidelné audity integrovaného systému managementu a pečlivě vyhodnocovat kvalitu služeb, environmentálního profil a výkonnost BOZP, aby byla zajištěna shoda s touto politikou.


V Hradci Králové dne 15.01.2007

Jiří Bojčuk
předseda představenstva
generální ředitel