Enviromentální politika

   AGS BOHEMIASTAV a. s. je stavební společnost střední velikosti s působností na území bývalého Východočeského kraje a na území Prahy. Společnost funguje jako generální dodavatel staveb s ročním objemem prací 150 – 200 mil. Kč.

AGS BOHEMIASTAV a. s. má zaveden a udržován systém enviromentu dle normy ČSN EN ISO
14001:1996 v jehož rámci byla přijata následující politika jakosti:

a) Dodržovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení na ochranu životního prostředí.

b) Usilovat o minimalizaci negativních dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a tím neustále zlepšovat svůj enviromentální profil.

c) Chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a materiálů a jejich opětovným použitím a efektivním hospodařením s energiemi a vodou.

d) Preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí a preventivně předcházet znečišťování ovzduší, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.

e) Zvyšovat a prohlubovat podvědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci.

f) Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.

g) Komunikovat s veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.

* Tato enviromentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

 

(c) 2003 - 2006 | DVDESIGN | - Daniel Višňák